Nieuwsbrief

Meld u snel aan op onze nieuwsbrief om altijd op de hoogte te zijn van de meest recente aanbiedingen.

Aanmelden

Verhuur- en verkoopvoorwaarden

Huurvoorwaarden van ROADVIP b.v. met betrekking tot de verhuur van campers

Artikel1. Definities

Indeze huurvoorwaardenworden de hierna volgende termen indenavolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijkanders isaangegeven ofuit decontext anders blijkt:

 1. huurder:de natuurlijke persoondie een camper huurtvandeverhuurder;
 2. bestuurder: de natuurlijkepersoondie doorde huurder via dewebsite alsbestuurdervande camperis opgegeven;
 3. verhuurder: de natuurlijke of rechtspersoon die zijncamperverhuurt aande huurder;
 4. huurovereenkomst:de huurovereenkomst die door ROADVIP b.v.met de huurder wordt gesloten, hetzij door ROADVIP als eigenaar/verhuurder van een camper, hetzij door ROADVIP als bemiddelaar tussen de eigenaar van een camper en de huurder.
 5. ROADVIP: ROADVIP b.v. gevestigdaande Meulenakker 8cte Sleen, diebemiddeld heeft bij het tot stand komenvandehuurovereenkomst;
 6. website: de websitewww.roadvip.nl die door ROADVIP word beheerd;
 7. huurperiode:de volledigehuurperiode zoals toegestaanopgrondvande huurovereenkomst;
 8. huurprijs:de overeengekomentotaleprijsvoor het gebruikvanhet gehuurde gedurende de huurperiode;
 9. gehuurde:de camper of toebehoor die door de huurder wordtgehuurdvandeverhuurder;
 10. verzekeraar: deverzekeringsmaatschappijwaarbij de verhuurder zijnof haarcamperof caravanheeft verzekerdvoorverhuur;
 11. verzekeringsovereenkomst: de verzekeringsovereenkomsttussen de verzekeringsmaatschappijende eigenaar;
 12. dealer:het bedrijfdie uitgifte- en innamevanhet gehuurde verzorgt.

Artikel2. Algemeen

 1. Deze huurvoorwaarden zijnvantoepassing op huurovereenkomsten die door ROADVIP, hetzij als eigenaar/verhuurder van de camper, hetzij als bemiddelaar voor de eigenaar van de camper met de huurder wordt gesloten.
 2. Eventueleafwijkingenopdeze huurvoorwaarden zijn slechts geldigindiendeze uitdrukkelijkschriftelijkofvia de e-mailzijn overeengekomen.
 3. Indieneenofmeerderevande bepalingen indeze huurvoorwaardennietigzijnofvernietigd mochten worden,blijvendeoverigebepalingen vandeze huurvoorwaardenvolledigvantoepassing.De nietige ofvernietigdebepalingen zullen vervangenworden, waarbij voor zoveel mogelijk het doelendestrekking vande oorspronkelijke bepaling(en) inacht wordt genomen.
 4. Bij het plaatsenvaneen camperopde websitedient de verhuurder aante klikken dat hij akkoord gaatmetdeze huurvoorwaarden.
 5. Bij hetindienenvaneenboekingsverzoekvia de websitedient de huurder aante klikkendat hij akkoord gaat met deze huurvoorwaarden.

Artikel3. Boeken en het tot standkomenvande huurovereenkomst

 1. De huurderkan een boekingsverzoekindienen door hetgehele boekingsprocesvia dewebsite te doorlopen.Het boekingsverzoekwordt naar de verhuurder gestuurd. Indiende verhuurder het boekingsverzoekaccepteert, danwordt de huurder daarvan doorROADVIPvia de e-mailopde hoogte gesteld. Er bestaat de mogelijkheid dat de verhuurder een nadere kennismaking wil al dan niet persoonlijk, telefonisch of via Skype. Verhuurder doet mogelijk op voorhand een dubbele ID check, zowel via rijbewijs maar ook via paspoort of ID bewijs. Zolang de verhuurder niet zijn akkoord heeft gegeven is er nog niet sprake van een overeenkomst.
 2. Nadat ROADVIPdeaanbetalingzoalsvermeldin artikel17.3 heeftontvangen of nadatROADVIPde gehele betalingheeftontvangen indienhet boekingsverzoek8wekenof kortervoor deaanvang vande huurperiode isingediend, is het gehuurde geboekt ende huurovereenkomsttot stand gekomen.Indienbetalingnietovereenkomstig artikel17.3 geschiedt, danheeft deverhuurder het recht het boekingsverzoek alsnog af tewijzenof, indiende tweedebetalingniettijdiggeschiedt,de huurovereenkomstteontbinden enhetgehuurde aaneen anderteverhuren. Ineen dergelijk geval worden de annuleringskosten overeenkomstig artikel8.2aan de huurder inrekeninggebracht.

Artikel4. Verplichtingenvandeverhuurder

 1. Deverhuurderverklaart bevoegdtezijnhetgehuurde teverhurenen terbeschikkingte stellenen de rechtmatigeeigenaarte zijnvanhetgehuurde of in het bezit te zijn van een volmacht de camper te verhuren.
 2. Deverhuurder garandeert dat het gehuurde ingoede staatverkeert en geschiktis voorhetdoelwaarvoor het gehuurde aande huurder terbeschikkingwordt gesteld.
 3. Deverhuurder isgehouden de camperdie hij via dewebsitete huur aanbiedt naar waarheiden naar volledigheid te omschrijven.Indiendeadvertentie nietnaarwaarheidis ingevuld, heeft dehuurder ten alle tijdenhet recht omdeboekingsovereenkomst kosteloosteannuleren.
 4. Het is deverhuurder niet toegestaan een camperopdewebsitete huur aante bieden waarvan het rijdenopdeopenbarewegwettelijk niet is toegestaan.
 5. Deverhuurder isverplichtervoorzorgte dragendat het gehuurde bij aanvang vande huurperiode: geen gebrekenbevat;voldoet aanalle door deoverheid gesteldeeisen;voorzienisvaneen Nederlands kenteken. De camperbij aanvangvande huurperiode APK gekeurd te zijn.
 6. Deverhuurder isverplichtde huurovereenkomst volledigencorrectnatekomen.
 7. Indiende camperof caravanniet (meer)voldoet aanhetgeenisopgenomenin artikel4,1of4.2, dan dient deverhuurder decamperof caravanvande websiteteverwijderen enalle reedstot stand gekomen huurovereenkomstente annuleren. ROADVIPis nietaansprakelijkvoor deschadeten gevolgevanhetnietkunnennakomenvaneen huurovereenkomst.
 8. Indienblijkt dat deverhuurder eenal aanwezige schade aandecamperof caravanopde huurder probeertaf tewentelen, zullen de werkelijkekosten vandeexpertise,schadebehandelingenextra administratieve handelingen, zoalsopname inFISH systeem, aangifte bij de politie voor fraude worden verhaaldopdeverhuurder.
 9. Deverhuurder isverplichtde huurovereenkomst die hij heeft geslotenmetde huurder volledigen correctnatekomen.
 10. Deverhuurder dient de beschikbaarheidvande camperofcaravanaltijdvia de websiteup-to-date te houden.

Artikel5. Verplichtingenvandehuurder

 1. De huurder isverplicht dehuurovereenkomst volledigencorrectnatekomen.
 2. De huurder zalhet gehuurde opdeafgesproken einddatumvande huurperiodeen tijdstip terugbrengenopde afgesprokenplek, zoals overeengekomenmet de verhuurder bij de boekingsprocedure. Alsditnietgebeurt, danzaleen tariefvan 250%vandedaghuurprijs voor iederedag dat het gehuurde telaat isteruggebracht aande huurder inrekeningwordengebracht.Hiervankomt 200%vanhet tarief toeaande verhuurder en worden 50%doorROADVIP inrekeninggebracht  inverbandmetextra servicekosten. Dit geldt niet indiende huurder aantoont dat deoverschrijding vande huurperiode het gevolgisvaneentechnisch mankement aan het gehuurde en/of aanhet trekkend voertuigendehuurder dit onverwijldna het voorvaldirectheeft gemeldbijROADVIP.
 3.  Indiende huurder nietde bestuurder is,dandient de huurder de bestuurder te wijzenopdeze huurvoorwaardenenervoor zorgtedragen dat de bestuurder de huurvoorwaarden inacht neemt.
 4. Inhetgeval de huurovereenkomstnietwordt nagekomen door de bestuurder, is de huurder aansprakelijk vooralle daaruit voortvloeiende schade eneenonkostenvergoedingaan ROADVIP van€250.
 5. De huurder dient hetgehuurde teweigeren als hij opredelijkegrondmeent dat deze niet geschikt is en/ofdeeigenschappen nietovereenkomen met de eigenschappen zoals opdewebsitezijn weergegeven. De huurdermaghetgehuurdeook weigerenindiendeverhuurder weigertschadesvia de websitete accorderenwaarvanfoto’szijn gemaakt engeüploadnaarde website bij het ter beschikkingstellenvanhetgehuurde. De huurder magde huurovereenkomstannuleren alseen dergelijkeweigeringplaatsvindt. De huurder hoeft dangeen kosten tebetalen.Eventueel reeds betaalde kostenzullen ineen dergelijkgevalgeheel aande huurder wordenterugbetaald. Als de huurder indit gevaltoch besluit een beschadigde camper te huren, danis datvolledig voor risicovandehuurder.
 6. Indiende huurder het gehuurdeweigert overeenkomstigartikel 5.4,danis deverhuurder aansprakelijk vooralle schade die de huurder daardoorlijdt, toteenmaximumvan€250.
 7. De huurder is dient de afweging te maken al dan niet zorgte dragen vooreen deugdelijkereis- en annuleringsverzekering.
 8. Indienovereenkomstigartikel 8.2 doorROADVIP aande huurder een vergelijkbare camperwordt aangeboden, danis de huurder verplicht deze te accepteren.

Artikel6. Waarborgsom

 1. Dewaarborgsomperhuurperiode bedraagtvoor de huur vaneencamper€ 1.000,-.Dit bedragwordtna de totstandkomingvande huurovereenkomstbij de tweede termijnbetalinggereserveerdopde creditcard vande huurderof door dehuurderovergemaakt opde bankrekeningvanROADVIP.
 2. Deverhuurderen ROADVIP strevenernaaromopde dag na afloopvande huurperiode maar uiterlijk binnen 15werkdagen naafloopvande huurperiodede eindafrekeningop temaken en de reserveringvande creditcard aftehalenof dewaarborgsomaan de huurder terug te betalen,minus eventuele inhoudingen vande door de huurder verschuldigde extrakosten.

Artikel7. Inventaris

 1. Het gehuurdewordtverhuurdinclusiefde daarbij behorende inventaris, zoals omschrevenin eente daterenen door deverhuurder en dehuurder te ondertekenen inventarislijst, die zowelbij hetter beschikkingstellenvanhetgehuurde als bij het terugbrengen vanhetgehuurde zal worden gecontroleerd.
 2. Indiende mogelijkheidwordt aangeboden door de dealer tot het hurenvanextra inventaris ende huurder vandezemogelijkheidgebruikmaakt,dan komteenhuurovereenkomsttot standtussen de dealer ende huurder.

Artikel8. Annulerenvandehuurovereenkomst

 1. Indieneen partij niet aande verplichtingenvan deze overeenkomst voldoet wordtovereenkomst per directontbonden zonder tussenkomst vande rechteren zonder termijn.
 2. Indiende verhuurder de huurovereenkomst annuleertener isgeen sprakevaneen situatie zoals omschreven inartikel3.2,dantracht ROADVIP voor dehuurperiodeeenanderegelijkwaardige camperofcaravante vinden. Deverhuurder is aansprakelijk vooralleschade die de huurderlijdt door de annulering, tenzijer sprake isvan overmacht aande zijdevande verhuurder. Onder schade wordto.a.verstaan: de (extra) kostenvoor het ergensanders hurenvaneen camperofcaravan en/ofgederfdreisgenot. Onder overmacht wordt verstaandathet gehuurdedoorschadevaneen vorigehuurder nietgeleverdkanworden.Inhet gevaler sprake isvanovermachtkan zowelde verhuurder alsROADVIPhiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. In hetgeval dateen verhuurderzicht beroept opovermachtzal ROADVIPzich tot het uiterste inspannen om huurder incontact te brengen met een andere verhuurdertervervangingvanhetgehuurde.De huurderwordtgeachtin alle redelijkheiddeze vervangingte accepteren.Mocht hetin dit geval nietmogelijk zijnom de huurdertijdig incontactte brengen meteenvervangende verhuurder,dan zal het gehele boekingsbedragterugworden overgemaaktnaardehuurder.
 3. De aansprakelijkheidvandeverhuurder uit hoofde vanartikel8.2 isbeperkt tot eenbedraggelijkaan het lagere van:i) het bedragdatuitgekeerdwordt door de aansprakelijkheidsverzekering vande verhuurderof ii)deovereengekomen huursom.
 4. Deverhuurdermagaanvullende annuleringsvoorwaarden opnemen.Dezezijn gespecificeerdopde desbetreffende advertentiepaginavande verhuurder eninde boekingsovereenkomst.

Artikel9. Verlenging vandehuurperiode

 1. De oorspronkelijke huurperiode kandoor de huurder wordenverlengddoor met deverhuurder een verlengingsperiode afte spreken.
 2. Deverhuurder isvrijomeenverzoek totverlenging vande huurovereenkomstte accepteren enis niet verplichtte volgenof ereenverlengingsverzoekis ingediend. Als de huurderhet gehuurde niet teruggeeftopde einddatumvande huurperiode, zal de huurderaansprakelijk zijn voordekosten zoalsomschreven inartikel5.2.

Artikel10. Ter beschikkingstellenenterugbrengen vanhet gehuurde

 1. Deterbeschikkingstelling vanhetgehuurdeen het terugbrengen vanhetgehuurde vindt plaats opde locatie zoalsophetboekingsoverzicht staat aangegeven.Hiervoor geldt het boekingsoverzicht zoals dezepermailnaardehuurder en verhuurder worden gestuurddirect nadat de aanbetalingis voldaanofeengewijzigdboekingsoverzicht waarvoor zowel de huurder als deverhuurder schriftelijkakkoordhebbengegeven.
 2. Het gehuurdewordtterbeschikkinggesteldaan de huurder met een vollegasflesen inclusief toebehoren.Tevens is hetgehuurde opde aanvangsdatumvande huurperiode volledigvan binnen envanbuitenschoongemaakt.De binnenzijde vanhetgehuurde dientminimaal in dezelfde staatook weeringeleverd te worden, isdit echter niet het geval, danheeft de verhuurder het recht totmaximaal€250,-aanschoonmaakkosten aande huurder inrekeningte brengen.
 3. Bij hetter beschikkingstellen vanhet gehuurde door deverhuurderof dedealer aande huurder wordtnagegaanof hetgehuurde schadesen/of deuken en/ofkrassen heeft. Indienhetgehuurdeop hetmomentvanhetter beschikkingstellen schades en/ofdeuken en/ofkrassenheeft, danwordt daarvan foto’s gemaakt en aangetekend op het ontvangsformulier en dient dehuurder digitaal via de websitete accorderen dathij het gehuurde ineen dergelijke staatheeftontvangen.
 4. De huurder dient hetgehuurde indezelfde staatterug te brengen zoals hij het gehuurde inontvangstheeft genomen aanhet beginvande huurperiodeenvolledig vanbinnen schoongemaakt.
 5. Bij hetterugbrengenvanhet gehuurde doorde huurder aande verhuurderof dedealerwordt nagegaanof het gehuurdeschadesen/ofdeuken en/ofkrassen heeft. Indienhetgehuurdeophet momentvanhetterugbrengen schadesen/of deuken en/ofkrassen heeft, danwordt daarvan foto’s gemaakten dient deverhuurderof dedealer teaccorderen dathijhet gehuurde ineen dergelijkestaatheeftontvangen.Ookindiener inventarisontbrekenen / of beschadigdzijn, wordt daarvanmeldinggemaaktvia het ontvangst formulier. Inhet gevaleenvan voorgaande,wordeneventuele vervangingskostenaan dehuurder inrekening gebracht.
 6. De huurder het gehuurdevolledigafgetanktna de huurperiode aandeverhuurder ofde dealer ter beschikkingte stellen.Indien de huurder hieraanniet voldoet, danwordt naastbrandstofkosten € 35,- aan  de huurder inrekeninggebracht. Deze brandstofkosten kunnen via dewaarborgsomgeïndworden.

Artikel 11. Gedragsregels voor het gebruik van het gehuurde

 1. De huurder garandeertdathij danwel debestuurder over een dergelijke lichamelijke en geestelijke conditie beschikt die noodzakelijk is om het gehuurde veilig te kunnen besturen.
 2. De huurder iszelfverantwoordelijkvoor de goederen en personen die hij inhetgehuurde vervoert.Hetis uitdrukkelijk niet toegestaanillegale goederen,zoals verdovende middelen, met het gehuurde te vervoeren.
 3. De bestuurder dientminimaalde leeftijdvan23jaar te hebben bereikt en inhet bezit tezijnvaneengeldig rijbewijs datvereist isvoorhet besturen vande gehuurde camperof vande combinatie gehuurde caravan+ trekkend voertuig. Enkel debestuurdersdie door de huurder bij deboekingsprocedureals bestuurders zijnopgegevenzijngerechtigddecamper of hettrekkend voertuigvande caravante besturen. Indiende bestuurdereenbuitenlandsebestuurderis, dandientdeze bestuurderte beschikkenovereen geldiginternationaalrijbewijs.
 4. Het gehuurde mag enkel gebruikt worden voor het maximaal aantal personen dat bij het gehuurde op de website en/of bij de boekingsperiode is vermeld.
 5. Indienhetgehuurde met een rijbewijs B wordt bestuurd mag de totale combinatie na belading niet meer dan 3.500 Kg bedragen.
 6. De volgende bepalingen gelden voortdurend: a; De huurder mag het gehuurde niet weder verhuren, en B;  de huurder dient het gehuurde op de gestelde datum ter beschikking stellen aan de verhuurder of aan de dealer.
 7. De huurder is zelf aansprakelijk voor gemaakte verkeersovertredingen en/of eventuele kosten in verband van het gebruik van tolwegen.
 8. De bestuurder dient bij het gebruik van het gehuurde alle instructies die door de verhuurder of de dealer zijn verstrekt op te volgen. De bestuurder dient voorzichtig en veilig met het gehuurde te rijden. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan harder te rijden dan de maximaal toegestane snelheid.
 9. Het gehuurde dient gebruikt te worden in overeenstemming met de ter plaatse bestaande wetten, bepalingen en vorderingen.
 10. Het gehuurde dient enkel door de huurder te worden gebruikt waarvoor het gehuurde bestemd is, namelijk voor kampeerdoeleinden. Het is enkel toegestaan met het gehuurde te staan op erkende campings of erkende camper standplaatsen. Indien er schade ontstaat en het gehuurde bevind zich niet op een toegestane locatie, zijn eventuele kosten die niet door de verzekeraar vergoed worden geheel voor rekening van de huurder.
 11. De huurder dient het gehuurde te gebruiken en controleren overeenkomstig de gebruiksinstructies en de handleiding.
 12. De huurder is verplicht indien het gehuurde een technische storing heeft, de verhuurder en ROADVIP daarvan direct telefonisch op de hoogte te stellen.
 13. Of huisdieren en/of kinderen in het gehuurde zijn toegestaan en of roken in het gehuurde is toegestaan, wordt op de website bij het gehuurde gemeld en tijdens de boekingsprocedure aan de huurder kenbaar gemaakt.

Artikel12. Welke landen mogen worden bezocht

 1. Alleen delandenwelkeophet overdrachtsformulier staan beschreven mogenmethetgehuurde worden bezochtm.u.v. voorafdoorde verzekeraar aangemerkterisicogebieden. De betreffende landen staan opde groenekaart.

Artikel13. Schade en Verzekering

 1. Tijdens de huurperiodekanzich altijdeen defect voordoenof kaner schadeontstaanaan hetgehuurde. Vergoedingvan vakantiedagen i.v.m.een gebrekaan het gehuurde is uitgesloten.
 2. Indiener schadeaan hetgehuurde is ontstaanen/of het gehuurde betrokken isgeweestbijeenongeluk, dandient de huurder direct contactopte nemen met ROADVIPen deinstructies van ROADVIPopte volgen.Directnaeenongeluk,voordat de voertuigen, die bij de aanrijdingbetrokkenzijn, zijn verplaatst,of indiener sprake isvaneeneenzijdigongeluk voordat het gehuurde isverplaatst,dient de huurder foto’ste maken vande schadeenvande locatievanhet ongeluk.
 3. Deverhuurder isverplichtomgedurende de huurperiodehetgehuurdeafdoendeverzekerdte hebben.Ophet overdrachtsformulierstaat aangegevenhoehetgehuurde verzekerdis enwelke pechhulpis inbegrepen. Indiendeze niet correct is ingevuld, zijnalle mogelijkehieruit voortvloeiende kostenvoor rekeningvande verhuurder.Een internationaalverzekeringsbewijs (groenekaart) is bij de documenten vanhetgehuurde aanwezig. Omde risico’sgedekt te laten zijngedurende deverlenging vande huurovereenkomst,dient deverlengingvande huurovereenkomstaangevraagdengeaccepteerd te wordenvia de website.
 4. Bij iedereaanrijdingdientde lokale politiete worden ingeschakelden dient het Europeseschadeformulier te worden ingevulddoor de bestuurder endoor alle betrokkenente wordenondertekend.
 5. Voorrekeningvande huurder blijft te allentijdealle schade die volgens deverzekeringsvoorwaarden vande verzekeraarnietvoorvergoedingin aanmerkingkomt.
 6. Normale gebruikskostenzijnvoor rekeningvande huurder. Alle door deverhuurder ontstane kosten doorcrimineleactiviteitenof verkeersovertredingen vande huurderof één van de inzittende zijnvoorrekeningvande huurder.
 7. De dealer isverantwoordelijk voor eventuele schade aanhet gehuurde voorde periodedat deze bij de dealergestaldstaat.De schadewordtgeacht gedurende de stallingsperiode te zijnontstaan indiende verhuurder bij het ophalenvanhet gehuurde via de websiteaanROADVIPdoorgeeft dat er sprakeisvanschadeen deze schade niet door de dealervia dewebsitebij innamevande huurder via dewebsite aanROADVIPkenbaar heeft gemaakt.

Artikel14. Eigendom

 1. Het gehuurde blijftaltijdeigendomvande verhuurder. Het is dehuurder niettoegestaanhet gehuurde te belastenof teverkopen.

Artikel15. Aansprakelijkheid

 1. Deverhuurder isnimmeraansprakelijk voor persoonlijke,materiëleen/of immateriëleschade vande huurder, bestuurder of diensreisgezelschap, ontstaandoor hetgebruikvanhetgehuurde, mechanische storingen/ofaanrijdingsschade.
 2. Indiende verhuurder aansprakelijk mocht zijn,dan is de aansprakelijkheidvande verhuurder beperkt totde huurprijs die door de huurder voor hethuren vanhetgehuurde betaaldis.

Artikel16. Positie van ROADVIP

 1. Het gehuurdewordtverhuurddoor de juridisch eigenaar van de camper, te weten hetzij ROADVIP, hetzij een derde voor wie ROADVIP als gemachtigde voor de verhuurovereenkomst optreedt.
 2. De betalingvande huurprijs envandeeventuele overige bedragen die dehuurder aandeverhuurder verschuldigdisverloopt viaROADVIP.
 3. ROADVIPkanop verzoekvande huurderofvande verhuurder bemiddelenbijeenconflicttussen de huurder en deverhuurder.
 4. ROADVIPis nietaansprakelijkvoor:

                     a. schade aan,verlies of te niet gaan van het gehuurde;

                     b. het annuleren van een huurovereenkomst;

                     c. de statusvanhet gehuurde;

                     d. de gevolgen niet-naleving vande huurovereenkomst;

                     e. boetes die tijdens de huur periode door de huurder met het gehuurde gemaakt zijn.

Artikel17.Betaling

 1. Betalingvande bedragendie de huurder overeenkomstigde huurovereenkomstaande verhuurder beschuldigdis lopenviaROADVIP.
 2. Inde huurprijs zit inbegrepen:

               a: de transactiekosten;

               b; de uitgiftekosten;

               c; de verzekeringskosten.

       3. De huurder dient 50%vandetotaal overeengekomen prijstoteenmaximumvan€400 nadat ROADVIPaandehuurder via de e-                mailheeft kenbaar gemaakt dat deverhuurder akkoordismet het boekingsverzoekaan ROADVIPte betalen.De                                    restantbetaling dient8 weken voor de aanvangsdatumvande huurperiode betaaldte worden. Indien het                                            boekingsverzoekwordt ingediend 8 weken ofkorter voorde aanvangsdatumvande huurperiode,dandient het                                      geheleverschuldigde bedragin éénkeerbetaaldte worden. Indiende restantbetalingniet is voldaan voor8weken voor                            deaanvangsdatum, isde huurder gerechtigdomdeboekingte annuleren.

          4. Betalingkanopdevolgende wijzen:

                    a. via iDEAL;

                    b. middels creditcard;

                    c. door het bedragoverte maken op de bankrekening van ROADVIP

          5. eventueleextrakostendiede huurder gemaakt heeft zoals,maar niet beperkt tot:

                   a. een verliesofschadetengevolgevanhetniet nakomenof ingebrekezijndoorde huurdervan deze huurvoorwaardenen/of                          de huurovereenkomst;

                   b. andereschades en/ofkosten veroorzaaktdoor de huurder tengevolgevanhette laatinleveren vanhetgehuurde;

                   c. het eigenrisicovandeverzekeringsovereenkomst;

                   d. boetes die de huurder gedurende de huurperiodemethetgehuurde gemaaktheeft, zullen wordenvermeldophet                                   overdrachtsformulier bij het inleverenvanhet gehuurde.

          6. Verhuurderkan dewaarborgsomaanwenden om de inartikel 18.5omschreven kostenvande huurder te innen.

          7. ROADVIPkanvande huurder verlangen dat zijeen (digitaal) machtigingsformulier ondertekent, zodat ROADVIP,uit                              naamvande verhuurderde achteraf door de huurder aande verhuurder verschuldigde bedragen automatischvande                            bankrekeningvande huurder kan afschrijven.

Artikel18.Toepasselijkrecht enbevoegderechter

 1. Op de huurovereenkomstis Nederlands rechtvan toepassing.
 2. Alle geschillenter zakevande huurovereenkomst tussen de huurderen deverhuurderworden beslecht doorde Rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen.De huurderheeft1maanddetijd nadatdeverhuurder zichschriftelijkjegensde huurder opdit beding heeft beroepen,omvoor beslechtingvanhet geschil voor de volgens dewet bevoegderechter te kiezen.

 Sleen, Januari 2017.

HAVE A NICE ROADTRIP